Kako pripraviti letno poročilo?

‹ Nazaj

Gospodarska družba mora vsako leto v skladu z zakonodajo pripraviti letno poročilo. V njem razkrije svoje informacije, da bi tako širši javnosti predstavila svoje prednosti, filozofijo in kulturo poslovanja ter jo prepričala, da se z njo splača sodelovati.

Pripravi letnega poročila moramo nameniti veliko pozornosti. Odločiti se moramo, katere in koliko informacij bomo vključiti v letno poročilo, da bomo uporabnikom informacij zagotovili preglednost poslovanja, hkrati pa mora biti obseg informacij takšen, da si z njihovim razkritjem ne povzročimo škode.

Kolikšen obseg informacij bo razkrila družba v letnem poročilu, se odločimo na osnovi Pravilnika o računovodstvu ali Pravilnika o letnem poročilu, kjer so opredeljeni podatki in informacije, ki so poslovna skrivnost. Poslovna skrivnost so podatki, ki jih podjetje določi s pisnim sklepom. Z njim morajo biti seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov in druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost ter sodelujejo pri pripravi posameznih delov poslovnega poročila. Ti podatki namreč nikakor ne sodijo v letno poročilo. Družba opredeli tudi merila pomembnosti, saj z njimi uravnava obseg razkritij v letnem poročilu.Obseg razkritij je v določbah Zakona o gospodarskih družbah in v Slovenskih računovodskih standardih navzgor neomejen.

Če družba ne opredeli zgornje meje razkritij, ji je vedno mogoče ugovarjati, da določene informacije niso bile razkrite. Npr. lastnik podjetja bi lahko ugovarjal, če bi podjetje v bilanci stanja pri osnovnih sredstev izkazovalo odpise v višini 100.000 € in tega ne bi ali pa bi le delno pojasnilo,v Pravilniku o računovodstvu pa bi bilo določeno, da je potrebno pojasniti vse odpise osnovnih sredstev, ki imajo višjo vrednost od 5.000 €. Kaj je pomembno in kaj ne, osebno presoja pripravljalec letnega poročila.

Letno poročilo družbe je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila, pripravlja pa ga posameznik ali celoten tim strokovnjakov, kar je odvisno predvsem od velikosti družbe. Posameznik je največkrat računovodja,tim strokovnjakov pa so vodilne osebe na področju financ, računovodstva, prodaje, trženja, razvoja…Nepogrešljivi, sploh pri manjših podjetjih, pa so pri pripravi letnega poročila poslovni sekretarji, saj le-ti danes opravljajo od zelo odgovornih do manj odgovornih nalog in opravil na najrazličnejših področjih v podjetju. Med njihove naloge lahko uvrstimo kadrovska dela, informacije in komuniciranje, pripravo in organiziranje poslovnih dogodkov, prodajo in nabavo, pa tudi računovodska dela. To pa so področja,katerih podatki in informacije zagotovo sodijo v letno poročilo. Poslovno poročilo zajema pogled poslovodstva na rezultate poslovanja. Računovodsko poročilo pa je drugi del letnega poročila, ki poleg temeljnih računovodskih izkazov vsebuje njihova pojasnila.
 

Kako delimo razkritja?

Razkritja v osnovi delimo na obvezna in neobvezna, prostovoljna razkritja. Obvezna so predpisana v 69. in 70. členu Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi (e točka poglavja B v SRS 1 – SRS 19, v poglavju razkritij v SRS 24 -SRS 27, v SRS 30, za javna podjetja tudi poglavja v SRS 35). Družbe jih morajo zajeti v letno poročilo, sestavljeno v skladu z zakonskimi zahtevami za zunanje uporabnike računovodskih informacij.

Vse pomembnejša postajajo prostovoljna razkritja, ki so povezana s poslovnimi dogodki zunaj računovodskih izkazov. Za dodatna razkritja se družbe odločajo, če od tega pričakujejo koristi. Največkrat gre za željo po dodatni predstavitvi prednosti in sposobnosti družbe ter za željo po čim boljši prepoznavnosti družbe. Povečati želijo ugled in pokazati, da jih ne zanima samo dobiček, temveč se zavedajo tudi socialne odgovornosti in skrbi za okolje. Prostovoljna razkritja so tako eden od načinov trženja, s premišljeno politiko razkritja pa družbe vplivajo tudi na izboljšanje komunikacijskih povezav. Z razkritji lahko izboljšamo informacijske pretoke (koliko, kdo, kaj, kdaj, komu, kako, s čim,…) in izboljšamo seznanjenost zunanjih uporabnikov in zaposlenih o viziji, strategiji in načrtih. S tem, ko podjetje razkriva določene podatke,zaposlenim omogoča boljšo identifikacijo s podjetjem, letno poročilo pa je tako instrument internega komuniciranja z zaposlenimi.

Opredelitve predstavitev in razkritij lahko združimo v tri skupine:

 • Temeljna vrednostna razkritja, ki jih morajo vsebovati predpisani obrazci računovodskih izkazov.
 • Podrobnejša vrednostna in nevrednostna razkritja, ki se nanašajo na predstavitev računovodskih usmeritev in razlagalnih pojasnil v računovodskih izkazih in o njih.
 • Dodatna razkritja so razkritja zunaj računovodskih izkazov in so zelo zaželena.

Pomen in koristi razkritij v letnem poročilu

Bistveni sestavni del letnega poročila, predvsem letnega računovodskega poročila, so pojasnila k postavkam posameznih računovodskih izkazov. Uporabnik, to je tisti, ki informacije potrebuje pri svojem odločanju,lahko izkaze pravilno prebere šele ob ustreznem razkritju informacij, ki jih ti vsebujejo.

Računovodske informacije morajo biti razumljive, bistvene, zanesljive in primerljive. Računovodske informacije so razumljive, če jih uporabniki razumejo brez težav. Stopnja bistvenosti pri isti informaciji je lahko za različne uporabnike različna; kar je za nekoga bistvena informacija je lahko z vidika odločanja drugega manj bistvena ali celo nebistvena. Vlagatelje zanima npr. dividendna politika,zaposlene plačilna sposobnost podjetja in varnost delovnega mesta, lastnike zanimajo podatki in razkritja v zvezi s kapitalom, kraj, kjer ima podjetje sedež, bo zanimalo ravnanje z okoljem in podobno. Pri pripravi informacij je treba upoštevati, kateremu uporabniku so namenjene in katere bodo zanj pomembne.

Zanesljivost informacij je zagotovljena, če so brez pomembnih napak in pristranskih stališč ter korektno predstavljajo pomembne poslovne dogodke. Biti morajo popolne in upoštevati potrebo po previdnosti. Primerljivost informacij pa mora olajšati sprejemanje poslovnih odločitev na njihovi osnovi.

Poslovodno računovodstvo pripravlja informacije za notranje uporabnike, finančno računovodstvo pa za zunanje uporabnike. Revizor na podlagi strokovnega znanja revidira računovodske izkaze in poda mnenje, oziroma da zagotovilo, da so računovodske informacije resnična in poštena slika poslovanja družbe v skladu s temelji računovodstva.
 

Kdo so uporabniki računovodskih informacij?

Notranji in zunanji uporabniki računovodskih informacij na različne načine iščejo računovodske informacije posamezne družbe. Vsak uporabnik uporablja računovodske informacije glede na svoj interes ali cilj.

Notranji uporabniki so: zaposleni v družbi, izvajalci posameznih nalog, ki morajo odločati o podrobnostih izvajanja, poslovodstvo (od najnižje ravni do uprave) ter upravljalni in nadzorni organi v družbi.

Med zunanje uporabnike računovodskih informacij pa uvrščamo predvsem lastnike družbe, ki niso člani upravljalnih in/ali nadzornih organov (tudi možni vlagatelji kapitala), posojilodajalci, dobavitelji, kupci, splošna javnost in država.

Kdaj je razkritij preveč in kdaj so preskopa?

Nekatere družbe razkrivajo preveč informacij, kot je zakonsko obvezno, razkritja drugih pa so preskopa. Oba ekstrema nista zaželena. Pri preveč razkritjih uporabnik ne bo zadovoljen, saj v letnem poročilu pričakuje samo pomembne informacije in noče izgubljati časa s seznanjanjem o nepomembnih stvareh.

Prav tako ne bo zadovoljen spreskopimi informacijami, saj na njihovi podlagi ne more sprejeti ustreznih odločitev v zvezi z družbo.

Poslovodstvo podjetja je tisto, ki je odgovorno, da podjetje pripravi takšna razkritja in pojasnila, ki pomagajo uporabnikom računovodskih izkazov razumeti, kako so posli in drugi poslovni dogodki izraženi v poslovnem izidu in finančnem stanju, o katerem se poroča.

Kaj je razkritje?

V najširšem pomenu besede je razkritje prikaz katerekoli informacije o izbrani družbi. V računovodskem pomenu pa so razkritja vse razkrite informacije v letnih poročilih, razen tistih, ki so razkrite prek temeljnih računovodskih izkazov. Razkritja predstavljajo zadnjo fazo v računovodskem procesu za minulo poslovno leto.

Slovenski računovodski standardi opredeljujejo pojem razkrivanja znotraj računovodskega informiranja kot predstavljanje, ki zagotavlja poštene informacije in ne zbuja nobenih pomislekov v zvezi z računovodskimi podatki, s katerimi seznanja uporabnike. Med razkritja uvrščamo razkritja o tveganjih in negotovostih, ki vplivajo na družbo, pa tudi razkritja in razčlembe sredstev in obveznosti, ki niso prikazani v bilanci stanja.
 

Kakšno je odlično letno poročilo?

Strokovna merila, na podlagi katerih podjetja in komisije, pooblaščene za ocenjevanje letnih poročil, opravljajo strokovno recenzijo poročil, so:

 • splošni vtis, s katerim ocenjujemo videz letnega poročila;
 • sestava letnega poročila (ali njegova vsebina upošteva logično in sistemsko zaporedje);
 • zanimiva, privlačna in opazna naslovna stran;
 • besedilo, ki je lahko berljivo in slovnično pravilno;
 • spremna besedila morajo biti takšna, da bralec dobi prvi vtis o strategiji in uspešnosti podjetja že na podlagi prelistavanja in naslovov;
 • tipografija naj bo takšna, da bralec že na prvi pogled zazna hierarhijo besedila;
 • fotografije in ilustracije naj omogočijojasen pregled in dober vtis o poročilu;
 • grafi naj dopolnjujejo ključno sporočilo letnega poročila, iz njih naj bi preprosto razbrali gibanje podatkov in druge informacije;
 • računovodske informacije (če ima družba mednarodne ambicije, bi morala v računovodsko poročilo vključiti tudi letne računovodske izkaze v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja);
 • zanimivost letnega poročila (vključevati mora kratko predstavitev podjetja in njegovih dejavnosti, imeti mora dobro zasnovo vsebin, prikazati in pojasniti mora strategijo podjetja in naložbeno politiko ter seznaniti bralca z rezultati v poslovnem letu).

Kako uporabnik bere letno poročilo?

V uvodnem delu poslovnega poročila bomo našli povzetek, kratko uvodno predstavitev, dosežke, vizijo in strategijo ter poročilo uprave. Sledi splošni del, kjer so običajno podatki o prodaji in marketingu, večletni pregled finančnih podatkov, analiza upravljanja, poročilo o kapitalu, organizacijska struktura, podružnice, blagovne znamke, novi izdelki, izobraževanje in usposabljanje ter razvoj zaposlenih,…

Bistvene sestavine obveznega dela računovodskega dela letnega poročila so:računovodski izkazi s pojasnili, poslovno poročilo, pri večjih družbah pa še revizorsko poročilo.

V bilanci stanja tako vidimo finančno stanje podjetja. Bilanca prikazuje stanje sredstev (kar ima podjetje v lasti) in obveznosti do virov sredstev (kar podjetje dolguje drugim ali lastnikom- kapital) na določen dan, običajno je to na 31.12. V bilanci stanja prav tako vidimo, ali so sredstva dolgoročna ali kratkoročna, kakšne so terjatve do kupcev, kakšne so zaloge, ali ima podjetje finančne naložbe in kakšne so njegove obveznosti. Med obveznostmi lahko vidimo, ali ima podjetje posojila, koliko dolguje dobaviteljem, koliko dolguje zaposlenim ter vrednost kapitala in nerazporejenih dobičkov ali izgub. Vsi podatki so za tekoče in preteklo leto.

V izkazu poslovnega izida razberemo uspešnost poslovanja v preteklem letu in letu poprej. Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke in odhodke v določenem obdobju ter poslovni izid, kot razliko med njima. V izkazu poslovnega izida bomo iskali podatke o posameznih vrstah prihodkov in stroškov, tukaj bomo našli podatke o stroških materiala, stroških dela, amortizaciji, poslovnemu izidu…

V izkazu denarnih tokov vidimo, ali je bilo podjetje sposobno v določenem obdobju zbrati denar in kako je ta denar porabilo, pomaga nam tudi pri presoji upravljanja podjetja z denarnimi sredstvi. Na osnovi teh podatkov lahko ocenimo tudi uravnovešenost med pritoki in odtoki.

Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanja sestavin kapitala, tudi porabo dobička in pokrivanje izgube. Sledijo pojasnila k izkazom.

Iz letnih poročil lahko razberemo marsikaj, koliko informacij pa bomo dejansko dobili oziroma razbrali, pa je odvisno od kakovosti letnega poročila in uporabnikovega poznavanja stroke.

© Informacija. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Ta spletna stran za svoje pravilno delovanje uporablja piškotke.  Ti piškotki ne shranjujejo osebnih podatkov.  Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.

Več informacij
×
Politika piškotkov za spletno mesto Informacija

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, ki jih strežnik pošlje uporabnikovemu brskalniku med pregledovanjem spletne strani. Prejeti piškotek se nato namesti na napravo (računalnik, tablica, pametni telefon), s katero brskamo po spletni strani.

Spletne strani uporabljajo različne tipe piškotkov.

 1. Spletna stran uporablja piškotke, ki so nujni za osnovno delovanje strani in med drugim omogoča uporabniku dodajanje izdelka v košarico, prehod na zaključek nakupa itd.
 2. Spletna stran uporablja piškotke za zbiranje informacij o uporabi strani. Ti piškotki za sledenje omogočajo analizo obiskov in pregledane vsebine. Ti piškotki so anonimni in ne omogočajo sledenja specifično identificiranih uporabnikov.
 3. Spletna stran uporablja piškotke, ki omogočajo anaonimno sledenje informacij. Ti piškotki za oglaševanje so v uporabi za prilagoditev našega oglaševanja vašim potrebam.

Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. Nastavitve piškotkov lahko kadarkoli spremenite s klikom na povezavo v nogi te strani.

Vaše nastavitve

Ti piškotki so vedna omogočeni in so nujni za osnovno delovanje spletne strani. Torej piškotki, ki si vas zapominjo, da boste lahko nemoteno brskali po spletnih straneh. V to skupino sodijo piškotki, ki so uporabljeni za to, da si spletno mesto zapomni vaš vnos v spletne obrazce, nakupovalno košarico ipd. Obvezni so, saj, med drugim, zagotavljajo varnost in tako preprečujejo zlorabe sistemov.

Ti analitični piškotki nam omogočajo, da z uporabo anonimnega sledenja izboljšamo funkcionalnost strani. Prav tako nam omogočajo, da lažje identificiramo produkte, ki bi bili za vas zanimivi. V nekaterih primerih je prednost teh piškotkov izboljšanje hitrosti za obdelovanje vaših zahtev, zaznavanje in shranjevanje vaših nastavitev ter pomoč pri povezavi s socialnimi omrežji.Če teh piškotkov ne izberete, so rezultat lahko slabša priporočila in počasnejše delovanje spletnega mesta. Prav tako bo otežena povezava s socialnimi omrežji, kot so Facebook, Twitter, Google+ ipd.

Ti piškotki zbirajo informacije, s katerimi prilagodimo oglaševanje vašemu okusu, preferencam in željam. Te podatke uporablja tako naša spletna stran kot tudi partnerske in druge spletne strani. Zbrani podatki so anonimni in ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov, ki ste jih morda delili z nami. Če teh piškotkov ne boste izbrali, bodo morda oglasi, ki jim boste izpostavljeni, manj primerni za vas.